පුණර්ජනනිය විදුලි බල නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට පියවර ගන්න-ජනපතිගෙන් උපදෙස්

මන්නාරම් තුඩුවේ මේ වන විට ඉදිවෙමින් පවතින මෙරට විශාලතම සුළං බල ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් පුළුල් කර පුණර්ජනනිය විදුලි බල නිෂ්පාදනය වැඩි කිරිමට පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිවරයා විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

2030 වසර වන විට මෙරටට විදුලි බල සැපයුමෙන් සියයට 80ක් පුණර්ජනනිය බලශක්ති මගින් උත්පාදනය කිරිම ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලකය බව අමාත්‍යවරයා පවසයි.

එබැවින් මෙම ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරිම ජනාධිපතිවරයාගේ පර්මාර්ථය වී ඇති බව ද මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.

මන්නාරම් තුඩුවේ ඉදිවෙන මෙම සුළං විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරිම් කටයුතු මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මස අවසන් කිරිමට නියමිතව ඇති අතර එහි ඉදිකිරිම් සදහා රුපියල් බිලියන 25ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබේ.

මෙමගින් මෙගාවොට් 103ක විදුලි උත්පාදනයක් සිදු වන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *