රථ වාහන දඩ මුදල් ගෙවන්න තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහන කාලයක්

ස්ථානීය රථ වාහන දඩ මුදල් තැපැල් කාර්යාල හරහා ගෙවීමේ දි සහන කාලයක් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

පොලිසිය විසින් පසුගිය මාර්තු මස පළමුවැනි දින හෝ ඊට පසුව නිකුත් කර ඇති රථ වාහන දඩ පත්‍රිකා දින 14 ඉක්මවීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු අතිරේක දඩ මුදලක් අය නොකරන බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

සාමාන්‍ය රාජකාරි වෙනුවෙන් තැපැල් සහ උපතැපැල් කාර්යාල විවෘත කිරිමෙන් පසු සහන කාලයක් ලබා දීමට එම දෙපාර්තමේන්තුව සැළසුම් කර ඇත.‍

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *