ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කර අත්අඩංගුවට පත් පිරිස 19000 ඉක්මවයි

පසුගිය මාර්තු මස 20 වන දින සිට අද (09) උදෑසන 6 දක්වා වු කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කර අත්අඩංගුවට පත් පිරිස 19441 දක්වා ඉහළ ගොස් ති​බෙන අතර එහිදී අත්අඩංගුවට පත්ව ඇති වාහන සංඛ්‍යාව 5082ක්.

ගතවු පැය 24ට පමණ පුද්ගලයින් 1724 ක් හා වාහන 496 ක් අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *