ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්ගෙන් නිවේදනයක්

කොවිඩ්-19 වෛරසයට රට තුළ ව්‍යාප්තවීම හේතුකොට ගෙන දැනට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින විදේශිකයන් ලබා ගෙන ඇති සියලුම වර්ගයේ වීසාවන් හි වලංගු කාලය දිර්ඝ කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ආගමන විගමන පාලක ජනරාල්වරයා විසින් මේ බව සඳන් කරයි.

ඒ අනුව දැනට ලබා ගෙන ඇති සියලුම වර්ගයේ වීසාවන්හි වලංගු කාලය 2020 මාර්තු 14 වන දින සිට ඉදිරියට දින 30ක කාලයකට දීර්ඝ කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *