කිරි ගොවින්ගේ නිෂ්පාදන මිලදි ගන්න මිල්කෝ සමාගම සුදානමින්

මේ වන විට රටේ පවතින වාතාවරණය හේතුවෙන් ඇතැම් කිරි ගොවින් හට ඔවුන්ගේ කිරි අලෙවි කර ගැනිමේ අපහසුතා ඇති බැවින් ඔවුන්ගේ කිරි මිලදි ගැනිමට මිලිකෝ සමාගම ඊයේ තිරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව කිරි ගොවින් නිපදවන දේශිය කිරි අඛණ්ඩ මිලදි ගැනිමට මිල්කෝ සමාගම විසින් තිරණය කර තිබේ.

එබැවින් මහවැලි කෘෂිකර්ම ,වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ පුර්ණ රාජ්‍ය සමාගමක් වන මිල්කෝ සමාගමේ දිවයින පුරා පිහිටි කිරි එකතු කිරිමේ මධ්‍යස්ථාන හරහා කිරි ගොව්න් සපයනු ලබන එළකිරි මිලදි ගැනිමට මිල්කෝ සමාගම සුදනමින් සිටින බව ඔවුන් සඳහන් කරයි.

එම නිසා පහත අංක වලට අමතන ලෙස ඔවුන් සඳහන් කරයි.

මහින්ද දිසානායක – 077 328 9288

කේ. කනගරාජා – 077 612 8579

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *