දුන්හිඳ වසයි

දුන්හිද දිය ඇල්ල නැරඹීමට ගමන් කරන ප්‍රවේශ මාර්ගය 17 දින සිට දින නියමයක් නොමැතිව. වසා තැබු බව ඌව පළාත් පාලන කොමසාරිස් මංගල විජේනායක මහතා පැවසීය.

දේශීය විදේශීය සංචාරකයින් විශාල වශයෙන් ඇල්ල නැරඹීමට පැමිණීම නිසාත් ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සදහා මෙම ක්‍රියාමාර්ග ගත් බව කියයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *