ඇස් රතු කළ ජල බිල

හලාවත ජල සම්පාදන ක්‍රමය මගින් ජලය සැපයෙන හලාවත නගරය , මයික්කුලම ,කෝපියාවත්ත, මැරවල, පිටිපන ඇතුළු ප්‍රදේශ කීපයක ජල පාරිභෝගිකයින්ට අසාමාන්‍ය ජල බිල්පත් ලැබෙමින් පවතින බවට එම ජනතාව චෝදනා කරයි.

ඔවුන් පැවසුවේ ප්‍රදේශයේ සෑම නිවසකටම මෙලෙස අසාමාන්‍ය බිල් පත් නිකුත් කර ඇති බවයි.

පසුගිය සැප්තැම්බර් මස සිට මෙලෙස අධි අයකිරීමක් සහිත බිල් පත් නිතුක් කර ඇති බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *