2020 වර්ෂයට සියලු පෙළපොත් පාසල් වෙත බෙදා අවසන් – අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

රජයේ සියලු පාසල්වලට 2020 වර්ෂයට අදාළ පෙළ පොත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් මේ වනවිට බෙදා අවසන් කර ඇති අතර, කොට්ඨාස හා පර්ෂද පාසල්වල පොත් බෙදාදීම ද අවසන් අදියරෙහි පවතියි.

පෙළ පොත් පාසල්වලට ලැබිමෙන් පසු පාසල්වල ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව වෙනස්විම හෝ ඉල්ලුම් කරන ලද සංඛ්‍යාවල සංශෝධන සඳහා අදාළ ඌනතා සම්පූර්ණ කිරිම මේ දිනවල සිදුකෙරෙන අතර, යම් පාසලක ඌනතා පවති නම් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ බෙදාහැරීම් අංශයේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරයා (ලාල් චන්ද්‍රසිරි මහතා – 0112785306) අමතන ලෙස අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා නිවේදනය කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *