කවුඩුල්ල හා මින්නේරිය මිලියන 413ක ආදායමක් උපයයි

දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ට 2019 වර්ෂය තුළදි ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවි කිරිමෙන් කවුඩුල්ල සහ මින්නේරිය ජාතික උද්යාන රුපියල් මිලියන 413ක (කෝටි 41.3) ආදායමක් ලබාගෙන ඇති බව එහි උද්යාන භාරකරුවෝ කියති.

මින්නේරිය ජාතික උද්යානයේ 2019 වර්ෂයේ මිලියන 210ක (කෝටි 21) ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවි කර ඇති බවත් එම වර්ෂයේ මාර්තු මස පමණක් ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවි කිරීමෙන් මිලියන 84කට අසන්න මුදලක් උපයාගෙන ඇති බව උද්යාන භාරකරු බී. එස්. මඩුගල්ල මහතා පවසයි.

කවුඩුල්ල ජාතික උද්යානය ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවියෙන් මිලියන 203ක (කෝටී 20.3ක්) ආදායමක් උපයාගෙන තිබේ.

2019 අගොස්තු මාසයේ පමණක් කවුඩුල්ල මිලියන 51කට අසන්න ආදායමක් උපයාගෙන තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *