ගංවතුර තත්ත්වයෙන් මඩකලපුවේ අක්කර 4375ක් විනාශයට

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතිවි ඇති ගංවතුර නිසා අක්කර 4375ක් වගාකරන ලද උස්බිම් වගා ජලයට යටවි ඇති බව දිස්ත්‍රික්ක කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

බඩඉරිඟු ,රටකජු කවුපි මුංඇට කලා ඇතුළු උස්බිම් වගා මෙසේ විනාශ වි ඇති බවට පවසයි.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වෙල්ලවේලි සෙන්ගලඩි වාකරේ කොක්ටිච්චෝලයි කලුවාන්චිකුඩි ආරයන්පති ඇතුළු බොහෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශවල ගොවියෝ උස්බිම් වගා කිරිම විශේෂත්වයකි.

මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ වි වගාවට සමගාමිව උස්බිම් වගාකටයුතු වල ගොවිහු වැඩිපුර යෙදී ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *