කොමාරිකා ගොවීන් දැඩි අසීරුතාවක

කොමාරිකාවලට නිසි මිලක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් ආනමඩුව ප්‍රදේශයේ ගොවීන් දැඩි අසීරුතාවකට පත්ව සිටියි.

ගොවීන් පෙන්වා දෙන්නේ මාස 05ක පමණ කාලයක සිට සිය අස්වනු විකුණා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයකට පත්ව සිටින බවයි.

ආනමඩුව සහ ඒ අවට මේ වන විට විශාල පිරිසක් කෝමාරිකා වගාව සිදුකරන අතර පසුගිය දිනවල පැවති වැසි සහිත තත්ත්වය හේතුවෙන් වගාවන්ට ද දැඩි හානී සිදුව ඇති බව ගොවීන් පෙන්වා දෙයි.

තම නිෂ්පාදනවලට නිසි වෙළෙඳපලක් ලබාදෙන ලෙස එම ගොවීන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *