ජනවාරි සිට දිවයින පුරා නගර පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක්-එස්.එම්

ලබන ජනවාරි පළමු වන දින දිවයින පුරා නගර පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන බව. පරිසර හා වනජීවි සම්පත් අමාත්‍ය එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ඒ සදහා සියලු පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයින් දැනුවත් කර ඇති බවයි.

තරුණ කොටස් සහ ස්වෙච්ඡා සංවිධානවල සහය ඇතිව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *