මාධ්‍ය නිදහසට කිසිදු බලපෑමක් නෑ-ජනපති

රටේ මාධ්‍ය නිදහසට තම පාලන කාලයේ දී කිසිදු බලපෑමක් එල්ල නොවන බවට ස්ථීර වශයෙන්ම. සහතික වන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *