ජීවන වියදම් පිළිබඳ අමාත්‍ය අනුකාරක සභාවේ සභාපති ජනපති

ජීවන වියදම් පිළිබඳ අමාත්‍ය අනුකාරක සභාවට නව සාමජිකයන් පත්කර තිබේ. මෙහි සභාපතිත්වය ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දරයි.

එම කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයන් ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ, කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ, ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ යන අය පත්කර තිබේ.

මෙම අනුකාරක සභාවට සහාය වීම සඳහා රාජ්‍ය ආමත්‍යවරුන් 6ක් හා නිලධාරින් 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක්ද පත්කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ජීවන වියදමට අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට ජීවන වියදම් පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාව පත්කරයි

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *