ජෙනරාල් දයා රත්නායකට සභාපති පුටුවක්

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහා නව සභාපතිවරයෙකු පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජෙනරාල් දයා රත්නායක එම තනතුර සඳහා පත් කර ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *