කොළඹ තැන් කීපයකට හෙට උදේ වෙනකල් වතුර නෑ

හදිසි බිඳ වැටීමක් හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට. සිදුවීමට ඇති බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

කොටිකාවත්ත ප්‍රදේශයේ දී ජලය රැගෙනයන ප්‍රධාන නළ මාර්ගයකට හානි සිදුවීම හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවා ඇති බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය පැවසුවේය.

ඒ අනුව කොළඹ 10 සහ කොළඹ 12 ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට හෙට(07) පෙරවරු 08.00දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවා තිබේ.

මීට අමතරව කොළඹ 11 සහ 13 යන ප්‍රදේශවලටද අදාළ කාලය තුළ අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයීම සිදුවන බව සඳහන් වෙයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *