භාරකාර ආණ්ඩුවේ නව ඇමතිවරු – කැබිනට් එක 15 ට සීමා වෙයි

භාරකාර ආණ්ඩුවේ නව කැබිනට් මණ්ඩලය අමාත්‍යවරු 15 කට සීමා කර ඇති බවට වාර්තා වේ. ඒ අනුව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඇතුළුව මෙම පත්කිරීම් සිදු කිරීමට නියමිත බව වැඩිදුරටත් වාර්තාවේ.

1විධායක ජනපති රාජ්‍ය ආරක්ෂක -ගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
2ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් ක්‍රම සම්පාදන ආර්ථික කටයුතු නාගරික සංවර්ධන පරිසර හා – ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
3 ප්‍රවාහන සිවිල් ගුවන් සේවා මහා මාර්ග නාවික කටයුතු – නිමල් සිරිපාල සිල්වා
4 විදේශ කටයුතු – කෙහෙලි රඹුක්වැල්ලේ
5 උසස් අධ්‍යාපන අධිකරණ විද්‍යා හා තාක්ෂණය – දිනේෂ් ගුණවර්ධන
6 කෘෂිකර්ම වරිමාර්ග – විදුලි බල චමල් රාජපක්‍ෂ
7සෞඛ්‍ය -රමේෂ් පතිරණ
8 කර්මාන්ත අයෝජන ප්‍රවර්ධන වෙළද – ඩලස් අලහප්පෙරුම
9 උතුරු පළාත් සංවර්ධන – ඩග්ලස් දේවානන්ද
10 මුදල් – බන්දුල ගුණවර්ධන
11 ධිවර හා සංචාරක – මහින්ද අමරවීර
12 නාගරික සංවර්ධන නිවාස දිලිදුකම පිටුදැකීමේ ඇමති විමල් වීරවංශ
13 තරුණ කටයුතු ක්‍රිඩා – S සේමසිංහ
14 බුද්ධ කටයුතු හා සහජීවන – උදය ගම්මන්පිල
15 ඛනිජතෙල් බලශක්ති රාජ්‍ය පරිපාලන – J ප්‍රනාන්දු

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *