ජනාධිපතිවරණයට විදේශිය මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 04ක්

එලඹෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්වන විදේශිය නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් මේ වනවිට දිවයිනට පැමිණෙමින් සිටින බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා විදේශීය නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 04කට අවසර ලබාදී ඇති අතර ඉන් කණ්ඩායම් 03ක් මැතිවරණ කොමිසමේ ආරාධනය මත දිවයිනට පැමිණෙන බව සඳහන්ය.

මීට අමතරව දේශිය නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම්වල ආරාධනය මත තවත් එක් විදේශිය නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් මෙවර ජනාධිපතිවරණය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා දිවයිනට පැමිණෙනු ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *