රාජ්‍ය දේපල අයථා පරිහරණය කිරීම ගැන පැමිණිලි

මැතිවරණ කාල සීමාව තුළදී රාජ්‍ය දේපල අයථා පරිහරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ලැබෙමින් පවතින බව ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය පවසයි.

රජයේ වාහන අවභාවිත කිරීම, නව පත්වීම් හා උසස් වීම් ලබාදීම් හා ඡන්දය ඉලක්ක කර ගනිමින් භාණ්ඩ බෙදාහැරීම් සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි ඒ අතර වන බවයි එම ආයතනය පවසයි.

මැතිවරණ කාලසීමාව තුළදී රාජ්‍ය දේපල අවභාවිත කිරීම් සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීම සඳහා ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් වැඩසටහන් ආරම්භ කර තිබේ.

මහජනතාවට පොදු දේපල අයථා භාවිතය සම්බන්ධයෙන් වන තොරතුරු දැනුම්දිය හැකි අතර අනතුරුව අදාල තොරතුරු මැතිවරණ කොමිශන් සභාව වෙත භාර දීමට නියමිතයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *