දුම්රිය වර්ජනය අවසන්

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හා පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව දුම්රිය වර්ජනය. අවසන් කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *