අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගැස් මිල පහලට

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 240 කින් අඩු කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *