රුපියල යළිත් අවප්‍රමාණය වෙයි

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල යළිත් අවප්‍රමාණය වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ විනියම අනුපාත අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද දිනයේදි රුපියල් 184.03ක් ලෙස දැක්විණ.

එහි ගැණුම් මිල රුපියල් 180.36ක් ලෙස දැක්වෙයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *