සංඥා පද්ධතියේ දෝෂයක් – දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

සංඥා පද්ධතියක හටගත් දෝෂයක් හේතුවෙන් දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුව ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ මරදාන සහ කොළඹ කොටුව අතර මෙම දෝෂය ඇති වී තිබෙන බවයි.

මේ හේතුවෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ කාර්යාල දුම්රිය ඇතුළු දුම්රිය රැසක් කොළඹ කොටුව දෙසට ධාවනය කිරීමට නොහැකිව නවතා ඇති බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *