මුදලේ අගය ආරක්ෂා කිරීම ආණ්ඩුවක ජාතික වගකීමක්-බන්දුල

මුදල් නෝට්ටුව පිළිබඳ ශ්‍රාස්ත්‍රීය දැනුමක් නොමැති පුද්ගලයින්ට මුදල් අමාත්‍යධුර දැරිය. නොහැකි බව බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රිවරයා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ මුදලේ අගය ආරක්ෂා කිරිම ආණ්ඩුවක ජාතික වගකීමක් බවයි.

කොළඹ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රිවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *