පොලීසියේ 9,74,322කට මුදල් ත්‍යාග දීලා

වත්මන් රජය යටතේ 2015 සිට මේ වසරේ (2019) මැයි මාසය දක්වා පොලිස් නිලධාරීන් නව ලක්‍ෂ හැත්තෑහතරදහස් තුන්සිය විසිදෙකකට ත්‍යාග මුදල් ලබාදී තිබේ.

මේ වසරේ ජනවාරි සිට මැයි මාසය දක්වා පමණක් පොලිස් නිලධාරීන්ට රුපියල් 227,673,015ක් වටිනා ත්‍යාග මුදල් ලබාදී ඇත.

මීට අමතරව 2015දී රුපියල් 537,289,153ක්ද, 2016දී රුපියල් 646,367,488ක්ද, 2017දී රුපියල් 672,450,720ක්ද, 2018දී රුපියල් 82,501,903ක්ද වශයෙන් පොලිස් නිලධාරීන්ට ත්‍යාග මුදල් ලබාදී තිබේ.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචිකිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම තොරතුරු පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්දී ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *