මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව වෙනස් වෙය‍ි

1998 අංක 05 දරන මෝටර් වාහන (සංශෝධන) මගින් ආයතන 17ක සාමාජිකයන් යුතුව. ස්ථාපනය කරන ලද මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව ‘ජාතික ප්‍රවාහන සුරක්ෂාව පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව’ ලෙස වෙනස් කිරිමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව නීතිමය පුද්ගලභාවයක් සහිත ශක්තිමත් ආයතනයක් ලෙස ස්ථාපනය කිරීම වෙනුවෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන තිබේ.

විධිමත් නීතිමය රාමුවක් තුළ ප්‍රභල ආයතනයක් ලෙස ජාතික ප්‍රවාහන සුරක්ෂාව පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව ලෙස ස්ථාපනය කිරීමටත් එය පිහිටුවීම සඳහා සුදුසු ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් දීමටත් අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *