වන අලි සමීක්ෂණය කල් යයි

එළැඹෙන 13/14 හා 15 යන දිනයන්හි පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දීප ව්‍යාප්ත වන අලි සමීක්ෂණය කල් දැමීමමට වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

මේ දින වල ප්‍ර දේශ ගණනාවක පවත්නා වර්ෂා සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් මෙසේ සමීක්ෂණය කල් දැමූ බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව එම දින තුනේදී වසා දැමීමට තීරණය කර තිබූ සියලුම වනෝද්‍යාන සංචාරකයන් සඳහා විවෘතව තබන බවත් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *