පොල් වගාවට app එකක්

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ පොල් වගා ප්‍රවර්ධන සතිය ඊයේ (09) දිනයෙන් අවසන් විය.

කොත්මලේ මහවැලි මහා සෑය පරිශ්‍රය අසල ඊයේ ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහනක් සිදු කළ බව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංය නිවේදනය කළේය.

එහිදි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක අමාත්‍යවරයා විසින් කොත්මලේ මහවැලි මහා සෑය පරිශ්‍රය අසල පොල් පැල සිටුවීම සිදු කර ඇත.

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයෙහි පොල් වගාව පිලිබඳ නව app එක හදුන්වාදීමද එම අවස්ථාවේදි සිදු කරන ලදී.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *