ගම්පහ-වත්තල ප්‍රදේශ රැසකට අද පැය 18ක් වතුර නෑ

ගම්පහ සහ වත්තල ප්‍රදේශ රැසකට අද පැය 18 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට. සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

කැළණි ගඟ දකුණු ඉවුර ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරේ නව ජලනල පද්ධතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන් පෙරවරු 09.00 සිට පැය 18 ක කාලයක් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත.

ඒ අනුව වත්තල – මාබෝල, ජා – ඇල සහ කටුනායක – සීදුව නගර සභා බල ප්‍රදේශ, වත්තල, මහර සහ ජා – ඇල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය සහ ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ කොටසකට මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි එම මණ්ඩලය සදහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *