ආනයනික කිරිපිටි මිල ඉහළට

ආනයනික කිරිපිටි මිල පසුගිය (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ නැංවෙන බව පාරිභෝගික අධිකාරිය පවසයි.

ඒ අනුව ආනයනික කිරිපිටි කිලෝ එකක් රුපියල් පහළවකින් සහ ග්‍රෑම් හාරසියේ පැකට්ටුවක මිල රුපියල් පහකින් ද ඉහළ යනු ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *