කැබිනට් රැස්වීම පැය දෙකක් කලින්

සෑම අඟහරුවාදා දිනකම පෙ.ව. 9.30ට පැවැති කැබිනට් රැස්වීම අද දිනයේ සිට පෙ.ව. 7.30ට පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති බව ජනපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

Sharing is caring!

One comment on “කැබිනට් රැස්වීම පැය දෙකක් කලින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *