බලශක්ති කාර්යක්ෂම නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ගැන පරීක්ෂණ

බලශක්ති කාර්යක්ෂම නිවාස ආකෘතියක් හදුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සහ මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ගිවිසුම් ගතව තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ මුල් අදියර වශයෙන් මොනරාගල, කොළඹ සහ මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්කවලින් තෝරාගත් නිවාස 350ක නියැදියක් සමීක්ෂණයට ලක් කරයි.

ඉන් අනතුරුව අඩු ආදායම්ලාභි නිවාස වල බලශක්ති පරිභෝජන රටාව හඳුනාගැනීම හා බලශක්ති පරිභෝජන දර්ශක ගණනය කිරීමට නියමිතය.

පසුව අඩු ආදායම් ලාභි පිරිස් සඳහා බලශක්ති කාර්යක්ෂම නිවාස සැලසුමක් ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය.

මෙම නිවාස වලට අවශ්‍ය බලශක්තියද නිවාසයේ වහල මත සවිකරණ සුර්ය විදුලිබල පද්ධති හරහා ලබාදීමට සැලසුම් සකස්කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *