මරණ දඬුවම අහෝසි කිරීමට මන්ත්‍රී යෝජනාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක වීම අත්හිටුවීමට අදාළව යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට. ඉදිරිපත් කොට ඇති බව සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවැසීය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්ඳුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතා මෙම යෝජනාව යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *