පසුගිය වසර 5 තුළ අසාර්ථකම අමාත්‍යංශය ජනමාධ්‍ය

පසුගිය වසර 5 තුළ ආණ්ඩුවේ ඇති අසාර්ථකම අමාත්‍යංශය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය බව. ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය අජිත් පී.පෙරේරා මහතා පවසයි.

කළුතර ප්‍රදේශයේ පාසලක පැවති උත්සවයක් අමතමින් කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

ආණ්ඩුවේ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල ජනතාව වෙත ගෙන යාමට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් අසමත් වී ඇති බව අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *