ඉන්දියාව මිසයිල 03ක් සාර්ථකව අත්හදා බලයි

ඉන්දියාව විසින් යුද ටැංකි නාශක මිසයිල 03ක් සාර්ථකව අත්හදා බලා තිබේ.

පසුගිය (07) දිනයේදී එම අත්අහදා බැලීම් සිදුකර ඇති බව එරට ආරක්ෂක පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සංවිධානය සඳහන් කළේය.

ආරක්ෂක අංශවලට අයත් සන්නද්ධ රථ සතුරු ප්‍රහාරවලින් ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් මෙම මිසයිල නිෂ්පාදනය සිදුවන බව වාර්තා වන්නේ.

එම අත්හදා බැලිම සඳහා ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 524ක පිරිවැයක් දැරීමට සිදුව ඇති බවද සඳහන්.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *