මිල්කෝ අලෙවිය මිලියන 900 ඉක්මවයි

ජාතික කිරි මණ්ඩලය හෙවත් මිල්කෝ මැයි මස අලෙවිය මිලියන 900 ඉක්මවා ඇති බවත්, තවදුරටත් දෛනික යෝගට් නිෂ්පාදන තීව්‍ර කරන ලෙස කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

මේ වන විට දෛනිකව කොළඹ කිරි කර්මාන්තශාලාව, පොළොන්නරුව හා දිගන කිරි කර්මාන්තශාලා තුළ යෝගට් නිෂ්පාදනය ලක්ෂ 5 ඉක්මවන බවත්, යෝගට් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සේවකයන් කලමනාකරණය කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා පොළොන්නරුව කිරි කර්මාන්තශාලාවේ නිරීක්ෂණයෙන් පසුව දැනුම් දුන්නේය.

එලෙසම කිරි නිෂ්පාදන සිදු කිරීමට අවශ්‍ය කිරි එක්රැස් කිරීම ද වර්ධනය කරන ලෙසත්, දින 15 න්15ට කිරි ගොවීන්ට ලබා දුන් මුදල ද දින 10න්10ට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසද මෙහිදී අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දුණි.

රස කළ දියර කිරි නිෂ්පාදන,යෝගට් මුදවපු කිරි නිෂ්පාදනය මෙන්ම අඹේවෙල කිරි කර්මාන්ත ශාලාව මඟින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කිරි පිටි ප්‍රමාණය ද ඉහළ දැමිය යුතු බව මෙහිදී අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මෙම අවස්ථාවට මිල්කෝ සභාපති කීර්ති මිහිරිපැන්න, ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ අසංක පුංචිහේවා ඇතුළු නිලධාරීහු පිරිසක් එක්වි සිටියහ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *