කබීර් – හලීම් යළිත් ඇමතිධුරවල දිවුරුම් දෙති

ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යධුරවලින් ඉවත්වූ මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් වන කබීර් හෂීම් මහතා හා අබ්දුල් හලීම් මහතා යළිත් සිය ඇමතිධුරවල දිවුරුම් දී ඇති බව වාර්තාවෙයි.

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ ඔවුන් යළිත් සිය අමාත්‍යධුරවල දිවුරුම් දී තිබේ.

කබීර් හෂීම් මහතා – මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය

අබ්දුල් හලීම් මහතා – තැපැල් හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *