විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන්ගේ මාසික දීමනා ඉහළට

විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ලබා දෙන මාසික දීමනාව රුපියල් 2,000කින් වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

මෙම වැඩි කිරීම ජූලි 01 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර ඒ අනුව විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයකු වෙනුවෙන් ලැබෙන මාසික දීමනාව රුපියල් 5,000 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යංශය යටතේ ලියාපදිංචි 32,000ක් පමණ වන පුද්ගලයන්හට මෙතෙක් රුපියල් 3,000ක් බැගින් මෙම දීමනාව ගෙවන ලදී.

එයට අමතරව ගෙවීම් අපේක්ෂාවෙන් තවත් පුද්ගලයෝ 40,000ක් පමණ එහි ලියාපදිංචි වී සිටිති.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා 2019 අයවැය මඟින් යෝජනා කළ පරිදි අලුතෙන් ලියාපදිංචි වූ පුද්ගලයන් 40,000 ඇතුළු විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන් 72,000ටම ජූලි මස පළමු වැනි දා සිට මෙම වැඩිකළ රු. 5,000 දීමනාව ගෙවනු ලැබේ.

2019 අයවැය යෝජනාව අනුව ක්‍රියාත්මක මෙම දීමනාව ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් මෙම වසර සඳහා රුපියල් මිලියන 4350ක් වෙන් කර තිබේ.

මෙම ගෙවීම් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන චක්‍රලේඛය ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යංශය වෙත මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ඊයේ (11) නිකුත් කරන ලදී.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *