සහල් වලට පාලන මිලක්

සහල් මිල ඉහළ යෑම පාලනය කිරීම සඳහා දේශීය සහල් වර්ග තුනකට පාලන මිලක් නියම කර තිබේ.

මේ අනුව සම්බා, සූදුරු සම්බා හැර සුදු සම්බා සහල් කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 85කි.

මීට අමතරව සුදුනාඩු සහල් කිලෝවක මිල රුපියල් 80ක් ලෙසත්, රතුනාඩු සහල් කිලෝවක මිල රුපියල් 74ක් ලෙසත් උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කර ඇත.

මෙම පාලන මිල අංක 2125/66 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් නියම කර තිබෙන අතර, මෙම මිලට වඩා ඉහළ මිලකට මෙම සහල් වර්ග අලෙවි කිරීම, අලෙවියට ඉදිරිපත් කිරීම, වෙළෙඳාම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ බෙදාහැරීම සපුරා තහනම් බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

මෙම මිල ගණන් මැයි 31 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක බවද පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය වැඩිදුරටත් පවසා සිටියි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *