තොරණ නිර්මාණකරුවන් මේ වන විට ගැටලු රැසකට මුහුණදී සිටින බව සමස්ත ලංකා තොරණ නිර්මාණකරුවන්ගේ සංගමය පවසා සිටියි. එහි සභාපති සුසන්ත අල්විස් මහතා සඳහන් කළේ අදාල ගැටලු සම්බන්ධයෙන් රජය කඩිනම් අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි. වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් තොරණ ප්‍රදර්ශනය සඳහා අවසර ලබා නොදීම නිසා මෙම ගැටලු උද්ගතව ඇතිබව සුසන්ත අල්විස් මහතා සඳහන් කළේය.

තොරණ නිර්මාණකරුවන් මේ වන විට ගැටලු රැසකට මුහුණදී සිටින බව සමස්ත ලංකා තොරණ නිර්මාණකරුවන්ගේ සංගමය පවසා සිටියි.

එහි සභාපති සුසන්ත අල්විස් මහතා සඳහන් කළේ අදාල ගැටලු සම්බන්ධයෙන් රජය කඩිනම් අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි.

වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් තොරණ ප්‍රදර්ශනය සඳහා අවසර ලබා නොදීම නිසා මෙම ගැටලු උද්ගතව ඇතිබව සුසන්ත අල්විස් මහතා සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *