ජනපති ආරක්ෂක හා කුලියාපිටිය කොට්ඨාස SP වරුන් මාරු කරයි

කුලියාපිටිය කොට්ඨාස භාර පොලිස් අධිකාරී ඔෂාන් හේවාවිතාරණ මහතා කලුතර පොලිස් විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙසත් ජනාධිපති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ පොලිස් අධිකාරි ඒ.ආර්. ප්‍රනාන්දු මහතා නුගේගොඩ කොට්ඨාසය වෙතත් නුගේගොඩ කොට්ඨාසයේ පොලිස් අධිකාරී එල්.එස්. සිගේරා මහතා කුලියාපිටිය කොට්ඨාස භාර පොලිස් අධිකාරි ලෙසත් මාරු කර තිබේ. ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය අනුව සේවයේ අවශ්‍යතාව අනුව මෙම ස්ථාන මාරුවීම් සිදුකර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *