විකිලික්ස් නිර්මාතෘ ජූලියන්ට සති 50ක සිර දඬුවමක්

එක්සත් රාජධානියේ ඇප කොන්දේසි කඩ කිරීම් චෝදනා පිට විකිලික්ස් වෙබ් අඩවියේ නිර්මාතෘ ජූලියන් අසාන්ජ් සති 50ක කාලයක් සඳහා සිර ගත කොට ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *