2018 මෙරට ආර්ථික වර්ධනය සියයට 3.2ක දක්වා පහළට

2018 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ මූර්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය 3.2%ක් ලෙස සඳහන් වන අතර, මෙය පසුගිය වසරේ වාර්තා වූ 3.4% සමග සැසඳීමේදී පහළ යෑමකි.

1949 අංක 58 දරණ මුදල් නීති පනතේ 35 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව එළිදැක්වූ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 2018 වසර සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාව මගින් මෙම දත්ත අනාවරණය කරයි.

2014 වසරේ මූර්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය 5.0%ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, අනතුරව 2015 දී එය 5.0%ක් ලෙසත්, 2016දී 4.3%ක් හා 2017දී 3.4%ක් ලෙස ක්‍රමයෙන් අඩුවිය. එසේ ආර්ථික වර්ධනය අඩුවීමේ ප්‍රවණතාව තවදුරටත් පෙන්නුම් කරමින් 2018දී 3.2%ක් බවට පත්ව ඇත.

මේ අතර, 2018 මහ බැංකු වාර්තාවෙන් මධ්‍යකාලීන සාර්ව ආර්ථික රාමුව හමුවේ මූර්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය, 2019දී 4%ක් ලෙසත්, 2020දී 4.5%ක් ලෙසත්, 2021දී 5.0%ක් ලෙසත්, 2022දී 5.0%ක් ලෙසත්, 2023දී 5.0%ක් ලෙසත් පුරෝකථනය කර ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *