හෙට (22), අනිද්දා පාසැල් නිවාඩු

හෙට (22) සහ අනිද්දා (23) දිනයන්හි සියළුම පාසල්වලට නිවාඩු දී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *