රජ‌‌යේ මුද්‍රණාලය ගයන්ත යටතට

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා යටතේ තිබූ රජයේ මුද්‍රණාලය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ. අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා යටතට පත්කර තිබේ. අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරමින් ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා යටතට පත්කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *