විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

අඛණ්ඩව විදුලි සැපයුම ලබාදුන්නද පවතින තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙස. විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව විදුලිබල හා බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

එහි සංවර්ධන අධ්‍යක්‍ෂ සුලක්‍ෂණ ජයවර්ධන පැවසුවේ වැඩිම විදුලි ඉල්ලූමක් පවතින රාතී‍්‍ර කාලයේදී විදුලි උපකරණ භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වන ලෙසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *