රුපියට ඉහළට – ‌‌ඩොලරය පහළට

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව දිගින් දිගටම අවප්‍රමාණය වෙමින් තිබූ ශ්‍රී ලංකා රුපියල මේ වන විට තරමක ශක්තිමත් වීමක් පෙන්නුම් කරයි.

ඒ අනුව අද (02දා) ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වෙබ් අඩවියේ විනිමය අනුපාත අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරක විකුණුම් මිල රුපියල් 177.2ක් ලෙස දැක්වූ අතර, එහි ගැනුම් මිල රුපියල් 173.3 ලෙස දැක්වා තිබිණි.

පසුගිය කාලයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලරයක විනුනුම් අගය රුපියල් 180 හා ඊට ආසන්න අගයක පැවැතුණි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *