අදත් සරසවි සිසු උද්ඝෝෂණයක්-වෝඩ් පෙදෙස වැසෙයි

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට විශ්ව විද්‍යාලීය සිසුන් පිරිසක් විසින් සිදුකරන උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් වෝඩ් පෙදෙස තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලීය සිසුන් පිරිසක් විසින් මෙම උද්ඝෝෂණයක් පවත්වනු ලබන බව වාර්තා වෙයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *