තැපැල් හා විදුලි සංදේශ නිලධාරීන්ගේ ලෙඩ නිවාඩු නවතියි

තැපැල් හා විදුලි සංදේශ නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටුවා ඇත.

වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳව මුස්ලිම් කටයුතු ආගමික අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්.එම් මොහොමඩ් මහත්මිය හා තැපැල්පතිවරයා සමඟ එම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් අද (13) සාකච්ඡාවෙන් පසුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

එහිදී වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා පසුබිම් වූ කරුණු සම්බන්ධව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සමඟ සාකච්ඡා කර සති 2ක කාලයකදී සාධනීය ප්‍රතිචාරයක් ලබාදීමට පොරොන්දු වීමෙන් අනතුරුව වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටුවීමට තැපැල් හා විදුලි සංදේශ නිලධාරීන්ගේ සංගමය එකඟතාවය පළ කර ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *