අන්තරේ විරෝධයට කඳුළු ගෑස් හා ජල ප්‍රහාරයක්

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය පැවැත්වූ විරෝධතාව විසුරුවා හැරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වට රවුම ආසන්නයේදි පොලීසිය ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *